Đau khổ do ác, viên mãn do hiền lương. - Quán Chay

Đau khổ do ác, viên mãn do hiền lương.