Phật giáo Nam Tông cho phép thọ dụng thức ăn thịt cá. - Quán Chay

Phật giáo Nam Tông cho phép thọ dụng thức ăn thịt cá.