Phật giáo Nam tông Khmer trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam - Quán Chay

Phật giáo Nam tông Khmer trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam