Sống Chậm - Quán Chay

Sống Chậm

HIỂU ĐÚNG VỀ QUY Y

HIỂU ĐÚNG VỀ QUY Y Trong tất cả những người theo học và tìm hiểu về Phật giáo, chúng ta ai cũng biết đến hai chữ “quy y”. Quy y là một vấn đề rất quan trọng trong đạo Phật, đôi khi chúng ta lại nghe các Thầy nhắc đến Phật tử để chỉ những người đang trên con đường học Phật, đôi khi lại nghe nhắc đến những người cũng đang theo học Phật nhưng bằng một cụm từ khác [...]

Read more...