[Tổng hợp] Địa chỉ 22 quán cơm miễn hoặc dưới 5.000 đồng phục vụ bà con vượt qua khó khăn mùa dịch tại TP.HCM - Quán Chay

[Tổng hợp] Địa chỉ 22 quán cơm miễn hoặc dưới 5.000 đồng phục vụ bà con vượt qua khó khăn mùa dịch tại TP.HCM