Bạc Liêu mùa Thu, tham quan Quan Âm Phật Đài Mẹ Nam Hải