Tuy nhiên, ăn chay cũng có những rủi ro của nó. - Quán Chay

Tuy nhiên, ăn chay cũng có những rủi ro của nó.