Đau khổ do ác, viên mãn do hiền lương - Quán chay

Đau khổ do ác, viên mãn do hiền lương